Počapelské hřiště

Místo pro sport a zábavu. Vítejte na informativní stránce o novém hřišti v Počaplech.

Informace

Hřiště bylo dokončeno v roce 2022. Rozměry jsou 18 m x 36 m s umělým povrchem. Hřiště je uzamčené a je určeno pro sport i zábavu obyvatel obce Počaply.

Sporty

Hřiště je ideální pro sporty jako jsou nohejbal, volejbal, badminton, florbal, tenis, fotbal a další. Prosíme o vstup pouze v čisté obuvi bez hrotů.

Správce hřiště & klíče

Správce hřiště je Jiří Čížek mladší a umístění klíčů je možné zjistit na OÚ Počaply. Najdete-li na hřišti jakékoliv poškození, prosím kontaktujte přímo Jiřího Čížka ml..

Řád sportoviště

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád víceúčelového hřiště upravuje režim využívání hřiště pro sportovní aktivity.
 2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
 3. Osobám mladším 15 let je užívání hřiště povoleno pouze v doprovodu a pod trvalým dohledem rodičů, zákonných zástupců nebo jiné dospělé osoby.
 4. Objednatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu , dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.
 5. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
 6. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů hřiště i za případné škody a nesrovnalosti, které mohou s používáním hřiště vzniknout v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá objednavatel.
 7. Zjistí-li správce porušení tohoto provozního řádu, je oprávněn uživatele z hřiště vykázat.
 8. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem.

II. Vstup do prostoru hřiště

 1. Do prostoru hřiště se vstupuje vrátky.
 2. Klíči od hřiště disponuje správce nebo jím pověřená osoba.Tyto osoby odpovídají za uzamčení objektu hřiště v době jeho nevyužívání.
 3. Zájemci o hru (dále jen „Uživatelé“) vstupují na hřiště na základě předchozí domluvy se správcem nebo pověřenou osobou.

III. Provozní režim hřiště

 1. Pro evidenci obsazenosti slouží rezervační systém u správce hřiště.
 2. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve.
 3. Nebude-li objednané hřiště obsazeno do 15 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce.
 4. Zájemci si mohou hřiště po dohodě s provozovatelem a správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech.
 5. Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit a vrátit vypůjčený materiál.
 6. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je objednatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na objednateli prostřednictvím provozovatele.
 7. Objednatel je povinen osobně nahlásit správci škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních uživatelů hřiště.

IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob
a majetku

Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.

 

Do prostoru hřiště se zakazuje:

 1. Vstupovat v nevhodné či znečištěné obuvi
 2. Odhazování žvýkaček, nedopalků a jiných odpadků
 3. Vodit na hřiště jakákoliv zvířata
 4. Vjezd na motocyklu, koloběžce, kole a kolečkových bruslích
 5. Konzumace jídla a nápojů (vyjma čisté vody)
 6. Provádění jakýchkoliv úprav a zásahů do vybavení sportoviště bez souhlasu provozovatele
 • Veškeré úrazy vzniklé z důvodu provozních vad hřiště nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci, aby mohlo být provedeno opatření k nápravě.
 • Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných a ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním nijak poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště.
 • Každý je odpovědný za své chování a v případě poškození hřiště či vybavení je povinen nahradit tuto škodu provozovateli.

V. Správce hřiště

Správce hřiště je povinen:

 • Pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář.
 • Zajišťovat údržbu hřiště.
 • Upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy.

Správce je oprávněn:

 • Řešit a rozhodovat spory při obsazování hřiště v součinnosti s provozovatelem.
 • V případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám.
 • V případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz.

Důležité kontakty

Provozovatel: Obec Počaply

Městská policie Březnice: +420 731 519 425

IZS (SDH Březnice): +420 721 487 579

Správce hřiště: Jiří Čížek ml.

Vybavení hřiště

V tuto chvíli je hřiště vybaveno 2 fotbalovými brankami, 2 florbalovými brankami, sítí na volejbal, volejbalovým míčem, sítí na nohejbal, míčem na fotbal.